Mealie is een zelf gehoste recepten manager en maaltijd planner met een RestAPI backend. Voeg eenvoudig recepten toe aan je eigen database door de URL op te geven en Mealie zal automatisch de relevante gegevens importeren. Je kunt ook zelf een recept toevoegen met de UI editor. Mealie biedt ook een API voor interacties vanuit applicaties van derden (b.v. Home-Assistant).

Installeren

Docker Installeren

Installeer Docker op je Debian systeem met de volgende commando’s:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Nadat de Docker Engine is geïnstalleerd kun je de Docker service starten en inschakelen zodat deze start na een systeem reboot met de volgende commando’s:

systemctl start docker
systemctl enable docker

Je kunt controleren of Docker goed draait met het commando:

sudo systemctl status docker

Mealie installeren

Ga naar je home directory en creëer daar enkele directories (in het voorbeeld hieronder heb ik deze in mijn home-directory ‘/home/henri’ gezet, pas dit aan voor jouw situatie).

cd /home/henri
mkdir docker
cd docker
mkdir mealie
cd mealie

Creëer nu file ‘docker-compose.yaml’ met de volgende inhoud (pas ‘volumes’ gedeelte aan afhankelijk wat jouw home-directory is):

services:
 mealie:
  image: ghcr.io/mealie-recipes/mealie:latest # 


  container_name: mealie
  ports:
    - "9925:9000" # 

  deploy:
   resources:
    limits:
     memory: 1000M # 


  volumes:
   - /home/henri/docker/mealie/mealie-data:/app/data/
  environment:
  # Set Backend ENV Variables Here
   - ALLOW_SIGNUP=true
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Amsterdam
   - MAX_WORKERS=1
   - WEB_CONCURRENCY=1
   - BASE_URL=https://mealie.yourdomain.com
  restart: always

volumes:
 mealie-data:
  driver: local

Start de docker met Mealie met het commando:

docker compose up -d

Je vind nu De Mealie web-applicatie op:

http://localhost:9925

Na de eerste keer opstarten zie je een leeg scherm.
Ga naar ‘login’ rechtsboven en log in met de opgegeven credentials.Pas hierna je profiel aan (wijzig je naam en paswoord en stel eventueel een foto in):Je kunt nu recepten gaan toevoegen. Dat kan handmatig, maar je kunt ook van heel veel sites de recepten importeren. Je hoeft dan alleen maar de URL op te geven waar het recept staat:

Eventueel kun je alles nog aanpassen na de import (bijvoorbeeld foto toevoegen als deze er niet bijzit).

Recepten

Hieronder een aantal voorbeelden van sites waar je recepten van kunt importeren. Er zijn echter nog heel veel meer recepten sites op internet te vinden:

Zie het volgende screenshot van mijn Mealie waarbij ik al een aantal recepten heb toegevoegd:Updaten Mealie

Om Mealie te updaten hoef je alleen maar de volgende stappen te doorlopen (edit in file ‘docker-compose.yaml’ welke versie je wilt, bijvoorbeeld ‘nightly’ of ‘latest’):

docker stop mealie
nano docker-compose.yaml
docker compose up -d

Conclusie

Mealie is een erg handige tool om je favoriete recepten lokaal te hosten. Op deze manier ben je dan niet afhankelijk meer of je recepten-site nog bestaat na een aantal jaar. Je kunt eenvoudig recepten toevoegen en zoeken naar een recept gaat ook heel handig met ‘Categorie’ en ‘Label’ filters.